Gratis frakt til Norge

Vilkår og betingelser

Artikkel 1 – Definisjoner

I disse forholdene gjelder følgende definisjoner:

Refleksjonstid  : den perioden forbrukeren kan utøve sin angrerett innen;

Forbruker  : den fysiske personen som ikke handler i utøvelse av et yrke eller virksomhet og som inngår en fjernavtale med entreprenøren;

Dag  : kalenderdag;

Varighetstransaksjon  : en fjernkontrakt knyttet til en serie produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller kjøpsforpliktelse er spredt over tid;

Holdbar databærer  : ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller gründeren å lagre informasjon som er adressert til ham personlig på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen.

Angrerett  : muligheten for forbrukeren til å kansellere fjernavtalen innen angrefristen;

Entreprenør  : den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester eksternt til forbrukere;

Avstandsavtale  : en avtale der det, innenfor rammen av et system organisert av entreprenøren for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, eksklusivt benyttes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon frem til og med inngåelse av avtalen ;

Fjernkommunikasjonsteknologi  : betyr som kan brukes til å inngå avtale, uten at forbruker og gründer er sammen i samme rom samtidig.

Generelle vilkår og betingelser  : de nåværende generelle vilkårene for gründeren.

Artikkel 2 – Entreprenørens identitet

Firmanavn: 413 Commerce

Handelskammernummer: 82666482

MVA-nummer: NL862558724B01

E-post til kundeservice: support@feelworryfree.com

Artikkel 3 – Anvendelse 

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra gründeren og for alle fjernkontrakter og bestillinger inngått mellom gründeren og forbrukeren.

Før fjernavtalen inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før fjernavtalen inngås, vil det bli indikert at de generelle vilkårene og betingelsene kan sees hos gründeren, og de vil bli sendt gratis så snart som mulig på forespørsel fra forbrukeren.

Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, uavhengig av foregående ledd og før fjernavtalen inngås, kan teksten i disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at den kan leses av forbrukeren. kan enkelt lagres på en holdbar databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før fjernavtalen inngås, angis hvor de generelle vilkårene kan sees elektronisk og at de vil bli sendt gratis elektronisk eller på annen måte på forespørsel fra forbrukeren.

I tilfelle det i tillegg til disse generelle vilkårene også gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår, gjelder andre og tredje ledd mutatis mutandis og i tilfelle motstridende generelle vilkår kan forbrukeren alltid stole på gjeldende bestemmelse som er mest gunstig for ham. er.

Dersom en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene til enhver tid er helt eller delvis ugyldige eller annulleres, vil resten av avtalen og disse vilkårene forbli i kraft og den aktuelle bestemmelsen erstattes umiddelbart i gjensidig konsultasjon ved en bestemmelse som er den opprinnelige så nært som mulig.

Situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene må vurderes "i ånden" i disse generelle vilkårene.

Eventuelle usikkerhetsmomenter angående tolkningen eller innholdet av en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser må tolkes "i ånden" av disse generelle vilkårene.

Artikkel 4 – Tilbudet

Dersom et tilbud har begrenset gyldighetstid eller er gitt vilkår, vil dette uttrykkelig fremgå av tilbudet.

Tilbudet er uforpliktende. Entreprenøren har rett til å endre og tilpasse tilbudet.

Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre en god vurdering av tilbudet fra forbrukerens side. Hvis gründeren bruker bilder, er disse en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller feil i tilbudet binder ikke gründeren.

Alle bilder og spesifikasjoner i tilbudet er veiledende og kan ikke gi grunn til erstatning eller heving av avtalen.

Bilder av produkter er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenøren kan ikke garantere at fargene som vises samsvarer nøyaktig med de virkelige fargene på produktene. 

Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til å akseptere tilbudet. Dette gjelder spesielt:

prisen, eksklusiv fortollingskostnader og importmva. Disse tilleggskostnadene vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller budtjeneste vil benytte særordningen for post- og budtjenester ved import. Denne ordningen gjelder dersom varene importeres til EU-destinasjonslandet, noe som også er tilfellet i dette tilfellet. Post- og/eller budtjenesten innkrever merverdiavgiften (enten sammen med fortollingskostnadene som belastes) fra mottakeren av varene; 

eventuelle fraktkostnader;

måten avtalen inngås på og hvilke handlinger som kreves for dette;

hvorvidt angreretten gjelder eller ikke;

betalingsmåten, levering og gjennomføring av avtalen;

perioden for aksept av tilbudet, eller perioden der gründeren garanterer prisen;

størrelsen på taksten for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av teknologien for fjernkommunikasjon beregnes på et annet grunnlag enn vanlig grunntakst for kommunikasjonsmidlene som brukes;

om avtalen er arkivert etter at den er inngått, og i så fall hvordan den kan konsulteres av forbrukeren;

måten forbrukeren, før avtalen inngås, kan kontrollere opplysningene han har gitt i forbindelse med avtalen og, om ønskelig, gjenopprette dem;

alle andre språk der, i tillegg til nederlandsk, avtalen kan inngås;

atferdsreglene som gründeren har underkastet seg og måten forbrukeren kan konsultere disse adferdsreglene elektronisk på; og

minimumsvarigheten av fjernkontrakten ved en langsiktig transaksjon.

Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farger, type materialer.

Artikkel 5 – Avtalen

Avtalen inngås, med forbehold om bestemmelsene i punkt 4, på tidspunktet for forbrukerens aksept av tilbudet og overholdelse av vilkårene som er satt.

Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil gründeren umiddelbart bekrefte mottak av aksepten av tilbudet elektronisk. Så lenge mottak av denne aksepten ikke er bekreftet av gründeren, kan forbrukeren si opp avtalen.

Dersom avtalen inngås elektronisk, vil gründeren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sikre et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil gründeren ta passende sikkerhetstiltak.

Entreprenøren kan – innenfor juridiske rammer – informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren på bakgrunn av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel med begrunnelse eller å knytte spesielle vilkår til utførelsen.

Entreprenøren vil sende følgende informasjon til forbrukeren med produktet eller tjenesten, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer:

 1. besøksadressen til gründerens filial hvor forbrukeren kan gå med klager;
 2. vilkårene for og måten forbrukeren kan utøve angreretten på, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten;
 3. informasjonen om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
 4. informasjonen inkludert i artikkel 4, nr. 3 i disse vilkårene, med mindre gründeren allerede har gitt denne informasjonen til forbrukeren før gjennomføringen av avtalen;
 5. kravene for å heve avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er på ubestemt varighet.

Ved varighetstransaksjon gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun første levering.

Enhver avtale inngås under precedens for tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene. 

Artikkel 6 – Angrerett

Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å si opp avtalen uten begrunnelse innen 14 dager. Denne refleksjonsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd av forbrukeren og gjort kjent for gründeren.

I angrefristen vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han utøver angreretten, vil han returnere produktet til gründeren med alt tilbehør som er levert og - hvis rimelig mulig - i original tilstand og emballasje, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av gründeren.

Hvis forbrukeren ønsker å benytte seg av angreretten, er han forpliktet til å informere gründeren om dette innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren skal gjøre dette kjent ved skriftlig melding/e-post. Etter at forbrukeren har indikert at han ønsker å benytte sin angrerett, må kunden returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene er returnert i tide, for eksempel ved forsendelsesbevis. 

Hvis kunden etter utløpet av periodene nevnt i paragraf 2 og 3 ikke har indikert at han ønsker å benytte seg av angreretten eller ikke har returnert produktet til gründeren, er kjøpet et faktum. 

Artikkel 7 – Kostnader ved tilbaketrekking 

Dersom forbrukeren benytter sin angrerett, vil kostnadene for å returnere produktene dekkes av forbrukeren.

Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil gründeren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter kanselleringen. Dette er underlagt betingelsen om at produktet allerede er mottatt tilbake av nettforhandleren eller at det kan fremlegges avgjørende bevis på fullstendig retur.

Artikkel 8 – Utelukkelse av angrerett

Entreprenøren kan utelukke forbrukerens angrerett for produkter som beskrevet i punkt 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten gjelder kun dersom entreprenøren har tydelig angitt dette i tilbudet, i hvert fall i tide før avtaleinngåelse.

Utelukkelse av angreretten er kun mulig for produkter: 

 1. som er opprettet av gründeren i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;
 2. som er tydelig av personlig natur;
 3. som av natur ikke kan returneres;
 4. som kan ødelegge eller eldes raskt;
 5. hvis pris er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som gründeren ikke har noen innflytelse over;
 6. for individuelle aviser og magasiner;
 7. for lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen av.
 8. for hygieniske produkter som forbrukeren har brutt forseglingen av.

Utelukkelse av angreretten er kun mulig for tjenester:

 1. angående overnatting, transport, restaurantvirksomhet eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i en viss periode;
 2. hvis levering har startet med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren før angrefristen er utløpt;
 3. om spill og lotterier.

Artikkel 9 – Prisen

I den gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiftssatser.

Spesielle ekstra fortollingskostnader og/eller importavgifter er ikke inkludert i prisen og er kundens ansvar.

Uten hensyn til foregående ledd kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester med variable priser, hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet og som gründeren ikke har innflytelse over. Dette svingningsansvaret og at eventuelle priser er målpriser fremgår av tilbudet. 

Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser.

Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom entreprenøren har fastsatt dette og: 

 1. disse er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
 2. forbrukeren har rett til å heve avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen trer i kraft.

I henhold til artikkel 5 nr. 1 i omsetningsskatteloven av 1968 skjer leveringsstedet i landet der transporten starter. I dette tilfellet skjer denne leveransen utenfor EU. Etter dette vil post- eller budtjenesten kreve inn importmva eller fortollingskostnader fra kunden. Det vil derfor ikke bli belastet merverdiavgift av gründeren. 

Alle priser er med forbehold om trykk- og trykkfeil. Det aksepteres intet ansvar for konsekvensene av trykk- og trykkfeil. Ved trykk- og trykkfeil er ikke gründeren forpliktet til å levere produktet til feil pris. 

Artikkel 10 – Samsvar og garanti

Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene angitt i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukervennlighet og lovbestemmelsene som eksisterer på datoen for inngåelsen av avtalen og/eller offentlige forskrifter . Dersom det er avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.

En garanti gitt av gründeren, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor gründeren i henhold til avtalen.

Eventuelle mangler eller feilleverte produkter skal rapporteres skriftlig til gründeren innen 14 dager etter levering. Produktene skal returneres i originalemballasjen og i ny stand.

Entreprenørens garantiperiode tilsvarer produsentens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for hver enkelt applikasjon av forbrukeren, og heller ikke for noen råd angående bruk eller anvendelse av produktene.

Garantien gjelder ikke hvis:

Forbrukeren har reparert og/eller redigert de leverte produktene selv eller har fått dem reparert og/eller redigert av tredjeparter;

De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte blitt behandlet uforsiktig eller er i strid med instruksjonene til entreprenøren og/eller på emballasjen;

Mangelen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som myndighetene har fastsatt eller vil sette med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som brukes. 

Artikkel 11 – Levering og utførelse

Entreprenøren vil utvise den største forsiktighet når han mottar og utfører bestillinger på produkter.

Leveringssted er adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.

Under hensyntagen til det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har samtykket til en lengre leveringstid. Dersom leveringen blir forsinket, eller dersom en ordre ikke kan oppfylles eller kun delvis kan oppfylles, vil forbrukeren få beskjed om dette senest 30 dager etter at han har lagt inn bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å si opp avtalen uten kostnader og har krav på eventuell erstatning.

Ved oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil gründeren refundere beløpet betalt av forbrukeren så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsning.

Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil gründeren gjøre sitt ytterste for å gjøre en erstatningsvare tilgjengelig. Senest ved levering vil det på en tydelig og forståelig måte fremgå at en erstatningsvare vil bli levert. For erstatningsvarer kan angreretten ikke utelukkes. Kostnadene for enhver returforsendelse bæres av gründeren.

Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos gründeren inntil leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 12 – Varighetstransaksjoner: varighet, kansellering og forlengelse

Avslutning

Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid og som strekker seg til ordinær levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester til enhver tid, under hensyntagen til avtalte avbestillingsregler og en oppsigelsesfrist på høyst én måned.

Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester til enhver tid mot slutten av den fastsatte varigheten, under hensyntagen til avtalte avbestillingsregler og en oppsigelsestid på minst en måned.

Forbrukeren kan si opp avtalene nevnt i de foregående avsnittene:

kansellere når som helst og ikke være begrenset til kansellering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det minste kansellere på samme måte som de ble inngått av ham;

alltid si opp med samme oppsigelsesfrist som næringsdrivende har avtalt for seg selv.

Utvidelse

En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.

En avtale som er inngått for en bestemt periode og som omfatter regelmessig utlevering av dagsnyheter og ukeaviser og ukeblader, kan uten hinder av foregående ledd, stilltiende forlenges for en bestemt periode på inntil tre måneder, dersom forbrukeren nekter å godta denne utvidede avtalen. kan si opp forlengelsen med en oppsigelsesfrist på høyst én måned.

En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare stilltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren til enhver tid kan si opp med en oppsigelsesfrist på høyst én måned og en oppsigelsesfrist på høyst tre måneder dersom avtalen strekker seg til ordinær, men mindre enn én gang i måneden, levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner.

En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av dags-, nyheter og ukeaviser og magasiner for introduksjonsformål (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og avsluttes automatisk etter prøve- eller introduksjonsperioden.

Varighet

Dersom en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimelighet og rimelighet motsetter seg oppsigelse før utløpet av avtalt varighet.

Artikkel 13 – Betaling

Med mindre annet er avtalt, skal beløpene som forbrukeren skylder betales innen 7 virkedager etter begynnelsen av refleksjonsperioden nevnt i artikkel 6 nr. 1. Ved avtale om å yte en tjeneste starter denne perioden etter at forbrukeren har startet. har mottatt bekreftelse på avtalen.

Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere eventuelle unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller oppgitt til gründeren.

I tilfelle manglende betaling fra forbrukeren, har gründeren rett, med forbehold om juridiske begrensninger, til å belaste rimelige kostnader som er kommunisert til forbrukeren på forhånd.

Artikkel 14 – Klagebehandling

Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes fullstendig og tydelig beskrevet til gründeren innen 7 dager etter at forbrukeren har oppdaget manglene.

Klager sendt til gründeren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, vil gründeren svare innen 14 dager med en kvittering på mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

Dersom klagen ikke kan løses etter gjensidig avtale, oppstår det en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren.

En klage suspenderer ikke gründerens forpliktelser, med mindre gründeren skriftlig angir noe annet.

Hvis en klage viser seg å være berettiget av gründeren, vil gründeren, etter eget valg, erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

Artikkel 15 – Tvister

Avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for, er utelukkende underlagt nederlandsk lov. Selv om forbrukeren bor i utlandet.

Artikkel 16 – CESOP

På grunn av tiltakene som ble introdusert og strammet inn i 2024 angående «Endring av omsetningsskatteloven 1968 (Implementation of the Payment Service Provider Direktiv Act)» og dermed implementeringen av det sentrale elektroniske systemet for betalingsinformasjon (CESOP), kan betalingstjenesteleverandører registrere data i den europeiske CESOP. system.